John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.1016/j.phytochem.2007.09.006

(accessed ).

Spectra for:
Vatcharin Rukachaisirikul, Ubonta Sommart, Souwalak Phongpaichit, Jariya Sakayaroj, Kanyawim Kirtikara

Citation

Citation PHYTOCHEM.,69,783(2008)
Journal Phytochemistry
Issue 3
Volume 69
Page(s) 783-787
Year 2008
Author(s) Vatcharin Rukachaisirikul, Ubonta Sommart, Souwalak Phongpaichit, Jariya Sakayaroj, Kanyawim Kirtikara
Publisher Elsevier BV
DOI 10.1016/j.phytochem.2007.09.006