Wiley SpectraBase; SpectraBase Compound ID=1AoDa1nq1o
http://spectrabase.com/compound/1AoDa1nq1o (accessed Oct 19, 2020).

TRIBUTYL-[[(2R,6S)-6-ISOPROPYL-2-PHENYLTETRAHYDRO-2H-2-PYRANYL]-OXYMETHYL]-STANNANE
SpectraBase Compound ID 1AoDa1nq1o
InChI InChI=1S/C15H21O2.3C4H9.Sn/c1-12(2)14-10-7-11-15(16-3,17-14)13-8-5-4-6-9-13;3*1-3-4-2;/h4-6,8-9,12,14H,3,7,10-11H2,1-2H3;3*1,3-4H2,2H3;/t14-,15+;;;;/m0..../s1
InChIKey IXVSVDXLOZPSIO-VSDDYELYSA-N
Mol Weight 523.4 g/mol
Molecular Formula C27H48O2Sn
Exact Mass 524.26763 g/mol
Enantiomer InChIKey IXVSVDXLOZPSIO-ADTSQVCLSA-N