John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.3390/molecules191220257

(accessed ).

Spectra for:
Ligen Lin, Han Bao, Anqi Wang, Chunping Tang, Pham-Huu Dien, Yang Ye

Citation

Citation MOLECULES,19,20257(2014)
Journal Molecules
Issue 12
Volume 19
Page(s) 20257-20265
Year 2014
Author(s) Ligen Lin, Han Bao, Anqi Wang, Chunping Tang, Pham-Huu Dien, Yang Ye
Publisher MDPI AG
DOI 10.3390/molecules191220257