John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.1248/cpb.57.1011

(accessed ).

Spectra for:
He-Shui Yu, Bai-Ping Ma, Li-Ping Kang, Tao Zhang, Feng-Juan Jiang, Jie Zhang, Peng Zou, Yang Zhao, Cheng-Qi Xiong, Da-Wei Tan, Xin-bo Song, Kate Yu

Citation

Citation CHEM.PHARM.BULL.,57,1(2009)
Journal CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN
Issue 9
Volume 57
Page(s) 1011-1014
Year 2009
Author(s) He-Shui Yu, Bai-Ping Ma, Li-Ping Kang, Tao Zhang, Feng-Juan Jiang, Jie Zhang, Peng Zou, Yang Zhao, Cheng-Qi Xiong, Da-Wei Tan, Xin-bo Song, Kate Yu
Publisher Pharmaceutical Society of Japan
DOI 10.1248/cpb.57.1011