John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.1248/cpb.55.1677

(accessed ).

Spectra for:
Xiao-Yan Tian, Ying-Hong Wang, Hong-Yue Liu, Shi-Shan Yu, Wei-Shuo Fang

Citation

Citation CHEM.PHARM.BULL.,55,1677(2007)
Journal CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN
Issue 12
Volume 55
Page(s) 1677-1681
Year 2007
Author(s) Xiao-Yan Tian, Ying-Hong Wang, Hong-Yue Liu, Shi-Shan Yu, Wei-Shuo Fang
Publisher Pharmaceutical Society of Japan
DOI 10.1248/cpb.55.1677