John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.1080/10286020.2013.865614

(accessed ).

Spectra for:
Qiang Guo, Yong Li, Yun-Bao Liu, Hong-Shun Gu, Ya-Dan Wang, Qi Hou, Shi-Shan Yu

Citation

Citation J.AS.NAT.PROD.RES.,16,1(2014)
Journal Journal of Asian Natural Products Research
Issue 1
Volume 16
Page(s) 1-10
Year 2013
Author(s) Qiang Guo, Yong Li, Yun-Bao Liu, Hong-Shun Gu, Ya-Dan Wang, Qi Hou, Shi-Shan Yu
Publisher Informa UK Limited
DOI 10.1080/10286020.2013.865614