John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.1055/s-2006-961432

(accessed ).

Spectra for:
Rong-Qi Sun, Zhong-Jian Jia, Dong-Liang Cheng, Zi-Qing Zhu

Citation

Citation PLANTA.MED.,58,211(1992)
Journal Planta Medica
Issue 02
Volume 58
Page(s) 211-213
Year 1992
Author(s) Rong-Qi Sun, Zhong-Jian Jia, Dong-Liang Cheng, Zi-Qing Zhu
Publisher Georg Thieme Verlag KG
DOI 10.1055/s-2006-961432