John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.1021/np900712v

(accessed ).

Spectra for:
Lei Fang, Dan Du, Guang-Zhi Ding, Yi-Kang Si, Shi-Shan Yu, Yang Liu, Wen-Jie Wang, Shuang-Gang Ma, Song Xu, Jing Qu, Jia-Ming Wang, Yu-Xi Liu

Citation

Citation J.NAT.PROD.,73,818(2010)
Journal Journal of Natural Products
Issue 5
Volume 73
Page(s) 818-824
Year 2010
Author(s) Lei Fang, Dan Du, Guang-Zhi Ding, Yi-Kang Si, Shi-Shan Yu, Yang Liu, Wen-Jie Wang, Shuang-Gang Ma, Song Xu, Jing Qu, Jia-Ming Wang, Yu-Xi Liu
Publisher American Chemical Society (ACS)
DOI 10.1021/np900712v