John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.1021/np900213w

(accessed ).

Spectra for:
Xiaona Fan, Jiachen Zi, Chenggen Zhu, Wendong Xu, Wei Cheng, Sen Yang, Ying Guo, Jiangong Shi

Citation

Citation J.NAT.PROD.,72,1184(2009)
Journal Journal of Natural Products
Issue 6
Volume 72
Page(s) 1184-1190
Year 2009
Author(s) Xiaona Fan, Jiachen Zi, Chenggen Zhu, Wendong Xu, Wei Cheng, Sen Yang, Ying Guo, Jiangong Shi
Publisher American Chemical Society (ACS)
DOI 10.1021/np900213w