John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.1021/np400190n

(accessed ).

Spectra for:
Rui Zhan, Xiao-Nian Li, Xue Du, Wei-Guang Wang, Ke Dong, Jia Su, Yan Li, Jian-Xin Pu, Han-Dong Sun

Citation

Citation J.NAT.PROD.,76,1267(2013)
Journal Journal of Natural Products
Issue 7
Volume 76
Page(s) 1267-1277
Year 2013
Author(s) Rui Zhan, Xiao-Nian Li, Xue Du, Wei-Guang Wang, Ke Dong, Jia Su, Yan Li, Jian-Xin Pu, Han-Dong Sun
Publisher American Chemical Society (ACS)
DOI 10.1021/np400190n