John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.1021/np200706n

(accessed ).

Spectra for:
Maoluo Gan, Mingtao Liu, Bo Liu, Sheng Lin, Yanling Zhang, Jiachen Zi, Weixia Song, Fei Ye, Xiaoguang Chen, Jiangong Shi

Citation

Citation J.NAT.PROD.,74,2431(2011)
Journal Journal of Natural Products
Issue 11
Volume 74
Page(s) 2431-2437
Year 2011
Author(s) Maoluo Gan, Mingtao Liu, Bo Liu, Sheng Lin, Yanling Zhang, Jiachen Zi, Weixia Song, Fei Ye, Xiaoguang Chen, Jiangong Shi
Publisher American Chemical Society (ACS)
DOI 10.1021/np200706n