John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.1021/np050342o

(accessed ).

Spectra for:
Sheng-Xiong Huang, Qin-Shi Zhao, Gang Xu, Wei-Lie Xiao, Rong-Tao Li, Ai-Jun Hou, Shu-Lin Peng, Li-Sheng Ding, Han-Dong Sun

Citation

Citation J.NAT.PROD.,68,1758(2005)
Journal Journal of Natural Products
Issue 12
Volume 68
Page(s) 1758-1762
Year 2005
Author(s) Sheng-Xiong Huang, Qin-Shi Zhao, Gang Xu, Wei-Lie Xiao, Rong-Tao Li, Ai-Jun Hou, Shu-Lin Peng, Li-Sheng Ding, Han-Dong Sun
Publisher American Chemical Society (ACS)
DOI 10.1021/np050342o