John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.1021/jo048322z

(accessed ).

Spectra for:
Dan Yang, Qiang Gao, Bao-Fu Zheng, Nian-Yong Zhu

Citation

Citation J.ORG.CHEM.,69,8821(2004)
Journal The Journal of Organic Chemistry
Issue 25
Volume 69
Page(s) 8821-8828
Year 2004
Author(s) Dan Yang, Qiang Gao, Bao-Fu Zheng, Nian-Yong Zhu
Publisher American Chemical Society (ACS)
DOI 10.1021/jo048322z