John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.1016/j.phytochem.2008.05.017

(accessed ).

Spectra for:
Essam Abdel-Sattar, Fathalla M. Harraz, Soliman Mohammed Abdullah Al-ansari, Sahar El-Mekkawy, Chikara Ichino, Hiroaki Kiyohara, Aki Ishiyama, Kazuhiko Otoguro, Satoshi Omura, Haruki Yamada

Citation

Citation PHYTOCHEM.,69,2180(2008)
Journal Phytochemistry
Issue 11
Volume 69
Page(s) 2180-2186
Year 2008
Author(s) Essam Abdel-Sattar, Fathalla M. Harraz, Soliman Mohammed Abdullah Al-ansari, Sahar El-Mekkawy, Chikara Ichino, Hiroaki Kiyohara, Aki Ishiyama, Kazuhiko Otoguro, Satoshi Omura, Haruki Yamada
Publisher Elsevier BV
DOI 10.1016/j.phytochem.2008.05.017