John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.1016/j.phytochem.2004.06.012

(accessed ).

Spectra for:
Tsutomu Warashina, Yoshimi Nagatani, Tadataka Noro

Citation

Citation PHYTOCHEM.,65,2003(2004)
Journal Phytochemistry
Issue 13
Volume 65
Page(s) 2003-2011
Year 2004
Author(s) Tsutomu Warashina, Yoshimi Nagatani, Tadataka Noro
Publisher Elsevier BV
DOI 10.1016/j.phytochem.2004.06.012