John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.1016/j.jpba.2012.07.035

(accessed ).

Spectra for:
Xiangjun Wang, Hui Zhou, Jianbin Zheng, Chao Huang, Weixia Liu, Lushan Yu, Su Zeng

Citation

Citation J.PHARM.BIOM.ANAL.,71,148(2012)
Journal Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis
Volume 71
Page(s) 148-151
Year 2012
Author(s) Xiangjun Wang, Hui Zhou, Jianbin Zheng, Chao Huang, Weixia Liu, Lushan Yu, Su Zeng
Publisher Elsevier BV
DOI 10.1016/j.jpba.2012.07.035