John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.1016/j.fitote.2012.09.015

(accessed ).

Spectra for:
Lili Yu, Xiaolong Tang, Lixia Chen, Miaomiao Wang, Junfeng Jian, Shijie Cao, Xiaobing Wang, Ning Kang, Feng Qiu

Citation

Citation FITOTERAPIA,83,1636(2012)
Journal Fitoterapia
Issue 8
Volume 83
Page(s) 1636-1642
Year 2012
Author(s) Lili Yu, Xiaolong Tang, Lixia Chen, Miaomiao Wang, Junfeng Jian, Shijie Cao, Xiaobing Wang, Ning Kang, Feng Qiu
Publisher Elsevier BV
DOI 10.1016/j.fitote.2012.09.015