John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.1016/j.fitote.2012.05.005

(accessed ).

Spectra for:
Zheng-Hong Pan, Yan Li, Xing-De Wu, Juan He, Xuan-Qin Chen, Gang Xu, Li-Yan Peng, Qin-Shi Zhao

Citation

Citation FITOTERAPIA,83,1072(2012)
Journal Fitoterapia
Issue 6
Volume 83
Page(s) 1072-1075
Year 2012
Author(s) Zheng-Hong Pan, Yan Li, Xing-De Wu, Juan He, Xuan-Qin Chen, Gang Xu, Li-Yan Peng, Qin-Shi Zhao
Publisher Elsevier BV
DOI 10.1016/j.fitote.2012.05.005