John Wiley & Sons, Inc. SpectraBase; Article DOI=10.1016/0031-9422(90)85175-F

(accessed ).

Spectra for:
Liu Ji-Kai, Jia Zhong-Jian, Wu Da-Gang, Jun-Zhou, Wang Qi-Guang

Citation

Citation PHYTOCHEM.,29,2503(1990)
Journal Phytochemistry
Issue 8
Volume 29
Page(s) 2503-2506
Year 1990
Author(s) Liu Ji-Kai, Jia Zhong-Jian, Wu Da-Gang, Jun-Zhou, Wang Qi-Guang
Publisher Elsevier BV
DOI 10.1016/0031-9422(90)85175-F